fbpx

Handelsbetingelser for NovaLife

Privat betingelser (Tryk her for erhverv)

1. Gyldighed 1.1 Handelsbetingelserne (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Novalife.dk ApS’, CVR-nr. 38468618 (”Virksomheden”), salg, leveringer, abonnementer og dertil tilknyttede ydelser til privatkunder. 

1.2 Aftaler kan kun gyldigt indgås med virksomheden, såfremt kunden er fyldt 18 år. 

2. Aftalegrundlaget 2.1 Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens ordrebekræftelse og evt. vilkår for abonnement det samlede aftalegrundlag for Virksomhedens salg, leveringer, abonnementer og dertil tilknyttede ydelser til privatkunder (”Aftalegrundlag”). 

2.2 Betingelserne finder anvendelse, når kunden bestiller eller køber varer eller tjenesteydelse hos Virksomheden. Det er ikke muligt at tegne købe hos Virksomheden uden at acceptere betingelserne. 

2.3 Virksomheden tager forbehold for fejl i pris- og vareangivelser på www.novalife.dk. 

3. Ordrebekræftelse 3.1 Aftale om køb af en vare eller tegningen af et abonnement anses for indgået, når Virksomheden via e-mail har bekræftet kundens bestilling, og denne er nået frem til kundens e-mail server. Virksomheden sender snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om kundens navn og adresse, betalingsmåde, pris samt en oversigt over det tegnede abonnement. 

3.2 Kunden modtager købte varer indenfor 14 dage fra ordrebekræftelsen. 

4. Virksomhedens ydelse 4.1 Virksomhedens ydelse omfatter de i ordrebekræftelsen specificerede dele, varer og abonnementer. 

4.2 Virksomheden forpligter sig til på de nærværende vilkår at levere materiel af sædvanlig god kvalitet. 

4.3 Med et abonnement får kunden adgang til et sundhedsuddannet callcenter, der i tilfælde af registrerede fald, bl.a. kan kommunikere og rådgive kunden, og kontakte hjemmepleje, pårørende og alarmcentralen. Servicen kan og må bruges inden for EU. 

5. Pris 5.1 Alle priser er i danske kroner og inklusive moms. Fragtomkostninger, forsikringer, gebyrer til tredjemænd og andre oplyses altid, inden bestilling afgives, så kunden kender den totale omkostning inden bestilling. 

5.2 Kunden er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Virksomheden som følge af ændringer i told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance. 

5.3 Abonnement betales månedsvis forud i overensstemmelse med den dato og det beløb anført i ordrebekræftelsen. 

5.4 Virksomheden forbeholder sig retten til løbende at ændre abonnementsprisen. Priserne kan reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav o. lign. Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Virksomhedens forøgede omkostninger. Væsentlige ændringer til priser vil blive varslet pr. e-mail minimum 45 dage før, at ændringen træder i kraft. Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit abonnement til den nye pris, skal du opsige dit abonnement jævnfør opsigelsesvarslet i pkt. 7.1. Vær opmærksom på, at der er løbende måned plus én måned i opsigelse. 5.5 Den månedlige abonnementsforpligtelse ophører ikke ved fejl, mangler, bortkomst eller beskadigelse af den nødvendige hardware, hvis det ikke skyldes Virksomhedens forhold. 

5.5 Den månedlige abonnementsforpligtelse ophører ikke ved fejl, mangler, bortkomst eller
beskadigelse af den nødvendige hardware, hvis det ikke skyldes Virksomhedens forhold.

5.6 Det er kundens ansvar, at uret har mobildækning for at fungere korrekt. Ved manglende
mobildækning kan uret ikke byttes, erstattes eller returneres.

6. Betaling 6.1 Betaling skal ske senest den dato, ordrebekræftelsen angiver som sidste rettidige betalingsdag. 

6.2 Betaling af abonnement skal ske via PBS (betalingsservice). 

6.3 Såfremt leveringen af varer udskydes på grund af kundens forhold (fordringshavermora), er kunden - med mindre Virksomheden skriftligt meddeler kunden andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Virksomheden, som om levering var sket til aftalt tid. 

6.4 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Virksomheden berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med rentelovens § 5, og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser. 

6.5 Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af Virksomheden, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. 

6.6 Ved kundens forsinkede indbetaling, vil kundens indbetalinger bruges til at nedskrive Virksomhedens tilgodehavende i følgende rækkefølge: 1) renter, 2) gebyrer og tilsidst 3) hovedstolen. 

7. Opsigelse 7.1 Kunden kan opsige et abonnement med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. 

8. Levering 8.1 Levering sker fra Virksomhedens adresse, uanset om Virksomheden ved egne folk eller tredjemand i henhold til særskilt aftale med kunden bringer det solgte til kunden. 

8.2 Virksomheden leverer til adresser i Danmark. 

8.3 Såfremt forsinkelse ved leveringstiden skyldes, at Virksomheden er i en situation som angivet i pkt. 11.1, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 6 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. 

8.4 Virksomheden er ikke ansvarlig for et eventuelt tab - hverken direkte eller indirekte – som kunden måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance. 

9. Produktinformation 9.1 Oplysninger og specifikationer i brochurer og andet materiale er vejledende. Specifikke krav fra kunden er kun bindende, hvis de er bekræftet skriftligt af Virksomheden. 

9.2 Virksomheden leverer de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, der gælder for det solgte. 

10. Mangler og reklamation 10.1 Ved levering skal kunden straks foretage en undersøgelse af det solgte. 

10.2 Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give Virksomheden skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Mangler, opstået som følge af usædvanlig brug, ændringer, tekniske indgreb eller almindeligt slid, omfattes ikke af Virksomhedens ansvar. 

10.3 Efter Virksomhedens valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. 

10.4 Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet anvendt i fuld overensstemmelse med produktvejledningen, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Virksomhedens skriftlige samtykke. 

10.5 Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 10.3. ikke inden rimelig tid, er kunden under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende Betingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning. 

10.6 Mangelfulde varer, som er ombyttet, skal stilles til Virksomhedens disposition. 

10.7 For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt 10.3, påtager Virksomheden sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiale. 

10.8 Forandring af eller indgreb i det solgte uden Virksomhedens skriftlige samtykke fritager Virksomheden for enhver forpligtelse. 

10.9 Såfremt Virksomheden får mangelfulde leverancer tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation inden for reklamationstiden, bærer Virksomheden omkostningerne og risikoen ved transporten. 

10.10 Ved fremsendelse af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede varer foregår transporten for Virksomhedens regning og kundens risiko. 

10.11 Virksomheden yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. 

11. Ansvarsbegrænsning 11.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Virksomheden, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknap-hed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/ aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. 

11.2 Det påhviler Virksomheden uden ugrundet ophold skriftligt eller pr. mail at underrette kunden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 11.1. 

12. Returnering 12.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. 

12.2 I de tilfælde, hvor kunden er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til Virksomheden med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til Virksomheden i original emballage og for kundens regning og risiko. I det omfang Virksomheden påføres forsendelsesomkostninger m.v., er Virksomheden berettiget til at kræve disse refunderet af kunden og modregne disse i kundens eventuelle krav mod Virksomheden. 

12.3 Varer modtages kun retur i ubeskadiget stand. 

13. Produktansvar 13.1 Virksomheden har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Virksomheden sig intet produktansvar. 

13.2 I den udstrækning, Virksomheden måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Virksomheden skadesløs i samme omfang, som Virksomhedens ansvar er begrænset efter pkt. 10. 

13.3 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. 

13.4 Virksomheden har tegnet en erhvervs- og en produktansvarsforsikring, hvorefter produktansvarsskader er omfattet op til kr. 10.000.000. 

14. Behandling af personfølsomme oplysninger 14.1 Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med kundens bestilling og kommunikation med kunden. 

14.2 Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering). 

14.3 Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre kunden har givet accept. 

14.4 Ønsker kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan kunden kontakte Virksomheden her: info@novalife.dk. 

15. Fortrydelsesret 15.1 Kunden har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen ved køb af varer udløber 14 dage efter den dag, hvor kunden modtog ordren. Fortrydelsesfristen for tegning af abonnement udløber 14 dage efter den dag, hvor kunden modtog skriftlig besked om, at aftalen var indgået. For at udøve fortrydelsesretten skal kunden meddele os sit; Navn, fysiske adresse, telefonnr., e-mail, og sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring ved e-mail. Kunden kan benytte den nedenfor anførte standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. 

15.2 Fortrydelsesfristen er overholdt , hvis kunden sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. 

15.3 Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra kunden, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om kundens beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. 

Standardfortrydelsesformular (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) 

Til Novalife.dk ApS, info@novalife.dk: 

Jeg/vi (kundens navn, adresse, telefon og mail) meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende levering af følgende tjenesteydelser (her indsættes beskrivelse af tjenesteydelsen), der blev bestilt den (dato) og modtaget den (dato). 

Kundens/Kundernes underskrift(er) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir). 

Dato. 

16. Tvistigheder 16.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med leverancen afgøres ved Retten i Roskilde med appel til Østre Landsret.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Handelsbetingelser for erhverv" tab_id="erhverv"][vc_column_text]

Erhverv betingelser (Tryk her for privat)

1. Gyldighed 1.1 Handelsbetingelserne (”Betingelserne”) gælder for enhver aftale, der bliver indgået mellem Novalife.dk ApS’, CVR-nr. 38468618 (”Virksomheden”) og kommuner (”Kunden”).

2. Aftalegrundlaget 2.1 Betingelserne udgør sammen med gældende vilkår for leasingaftale det samlede aftalegrundlag (”Aftalegrundlag”).

2.2 Betingelserne finder anvendelse, når Kunden indgår leasingaftale med Virksomheden. Det er ikke muligt at indgå en leasingaftale hos Virksomheden uden at acceptere betingelserne.

2.3 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. Virksomhedens handelsbetingelser viger for individuelt aftalte vilkår.

2.4 Kunden kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som Virksomheden har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen eller tjenesteydelsen.

3. Ordrebekræftelse 3.1 Aftale om køb af en vare eller tegningen af et abonnement anses for indgået, når Virksomheden via e-mail har bekræftet Kundens bestilling, og denne er nået frem til Kundens e-mail server. Virksomheden sender snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om Kundens navn og adresse, betalingsmåde, pris samt en oversigt over det tegnede abonnement.

4. Pris 4.1 Alle priser er i danske kroner og inkl. moms. Fragtomkostninger, forsikringer, gebyrer til tredjemænd og andre oplyses altid, inden bestilling afgives.

4.2 Virksomheden forbeholder sig retten til løbende at ændre abonnementsprisen. Priserne kan reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav o. lign. Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Virksomhedens forøgede omkostninger. Væsentlige ændringer til priser vil blive varslet pr. e-mail minimum 45 dage før, at ændringen træder i kraft. Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit abonnement til den nye pris, skal du opsige dit abonnement jævnfør opsigelsesvarslet i pkt. 6.1. Vær opmærksom på, at der er løbende måned plus tre måneder i opsigelse. Opsiger Kunden ikke leasingaftalen inden varslets udløb har prisændringerne virkning for Kunden.

4.3 Den månedlige leasingydelse ophører ikke ved fejl, mangler, bortkomst eller beskadigelse af de leasede produkter, hvis det ikke skyldes Virksomhedens forhold.

5. Betaling 5.1 Betaling skal ske senest den dato, ordrebekræftelsen angiver som sidste rettidige betalingsdag.

5.2 Leasingydelsen betales månedsvis forud i overensstemmelse med den dato og det beløb anført i ordrebekræftelsen.

5.3 Såfremt leveringen af varer udskydes på grund af Kundens forhold (fordringshavermora), er Kunden - med mindre Virksomheden skriftligt meddeler Kunden andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Virksomheden, som om levering var sket til aftalt tid.

5.4 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Virksomheden berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med rentelovens § 5, og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

5.5 Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af Virksomheden, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af leasingsummen på grund af modfordringer af nogen art.

5.6 Ved Kundens forsinkede indbetaling, vil Kundens indbetalinger bruges til at nedskrive Virksomhedens tilgodehavende i følgende rækkefølge: 1) renter, 2) gebyrer og 3) leasingydelsen.

6. Opsigelse 6.1 Kunden kan opsige et abonnement med 3 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse.

6.2 Virksomheden kan i den uopsigelige periode alene opsige leasingaftalen ved misligholdelse. Efter udløbet af den uopsigelige periode, kan Virksomheden opsige leasingaftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

6.3 Leasingperioden fortsætter uændret, såfremt ingen af parterne skriftligt har opsagt forholdet.

7. Ejendomsret 7.1 Ejendomsretten over de leasede produkter, herunder alle tilbehørsdele, SIM-kort mv., bibeholder Virksomheden. Kunden opnår ikke ved sin månedlige betaling hverken hel eller delvis ejerskab over de leasede produkter.

7.2 Virksomheden har til enhver tid ret til at besigtige de leasede produkter.

7.3 Kunden kan ikke over de leasede produkter råde retligt. Kunden kan således bl.a. ikke sælge, udleje eller pantsætte produktet.

8. Brugsret og immaterielle rettigheder 8.1 Virksomheden leverer hardware, der interagerer med software (de leasede produkter), der gør det muligt for Virksomheden bl.a. at kommunikere og rådgive borgere, og kontakte hjemmepleje, pårørende og alarmcentralen.

8.2 Kunden har ret til at anvende de leasede produkter.

8.3 De leasede produkter må ikke bearbejdes, indføjes, sammenbygges, eller sammenblandes med kundens eller tredjeparts ejendom, således at Virksomhedens ejendomsret går tabt. Det skal være muligt for Virksomheden at kunne identificere de leasede produkter, hvorfor fabrikationsnumre, imei-nummer og øvrige påførte nummereringer ikke må fjernes.

8.4 Kunden erhverver alene en brugsret til immaterielle rettigheder, såvel registrerede som uregistrerede, der tilhører Virksomheden. Kundens brugsret begrænser sig i det omfang og med det formål, at det netop er nødvendigt for de leasede produkter.

8.5 Kunden skal være opmærksom på, at hardware og software, som indgår i leasingsaftalen, eksklusivt skal anvendes i overensstemmelse med Virksomhedens instruktioner og vejledninger.

9. Kundens ansvar 9.1 Kunden har pligt til at behandle de leasede produkter med sædvanlig forsigtighed.

9.2 Kunden har pligt til at vedligeholde de leasede produkter, således at de til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindelig slid og ælde.

9.3 Kunden bærer risikoen for de leasede produkters beskadigelse eller hændelige undergang fra levering til Kunden til tilbagelevering til Virksomheden. Kunden er forpligtet til at dække enhver skade på de leasede produkter, herunder pga. fejlanvendelse, forkert håndtering, overbelastning mv.

9.4 Kunden har pligt til at underrette Virksomheden om funktionsfejl, skade eller overlast, der er påført de leasede produkter, behov for service eller lignende af de leasede produkter. Kunden har pligt til at underrette Virksomheden umiddelbart efter manglerne er eller burde være opdaget af Kunden.

9.5 Kunden har forpligtet til at lade Virksomheden stå for udbedring, service og lignende, medmindre der foreligger skriftlig accept fra Virksomheden.

9.6 Kunden har pligt til at erstatte Virksomheden med kr. 5.000 ved undergangen af ét leaset produkt, medmindre undergangen skyldes en oprindelig mangel ved det leasede produkt eller slid fra almindelig brug. Går f.eks. tre leasede produkter under, skal Kunden erstatte Virksomhedens tab med kr. 15.000.

9.7 Kunden har pligt til at indberette til Lægemiddelstyrelsen, hvis Kunden har en formodning om, at der er fejl, svigt eller mangler ved de leasede produkter.

10. Virksomhedens ansvar 10.1 Virksomhedens ansvar og forpligtelser bortfalder for krav, der måtte følge af fejlagtig eller mangelfuld håndtering udført af en tredjemand, som ikke er godkendt af Virksomheden.

10.2 Virksomheden er forpligtet til at give en reduktion i leasingydelsen, når Kunden berettiget reklamerer over et leaset produkt, og at dette produkt ikke har være funktionsdygtigt i 30 dage efter, at Virksomheden er blevet underrettet.

10.3 Virksomheden er forpligtet til at yde nødvendig service på leasede produkter, således at produktet er funktionsdygtigt. Pligten er dog betinget af, at Kunden informerer om behovet for service.

10.4 Virksomheden er forpligtet til at udføre udbedring, hvis produktet lider under en oprindelig mangel, som medfører at produktet på tidspunktet for levering ikke er funktionsdygtigt. Virksomheden er forpligtet til at udbedre alle normalt forekomne mekaniske og elektroniske fejl på de leasede produkter. Er udbedringen nødvendiggjort af Kundens, herunder borgerens, skødesløshed eller fejlagtig behandling eller hærværk, er Virksomheden ikke forpligtet til at udbedre produktet. Virksomheden har altid ret til at søge udbedring før en ombytning.

10.5 Virksomheden har pligt til at indberette til Lægemiddelstyrelsen, hvis Virksomheden har en formodning om, at der er fejl, svigt eller mangler ved de leasede produkter.

11. Levering 11.1 Levering sker fra Virksomhedens adresse, uanset om Virksomheden ved egne folk eller tredjemand i henhold til særskilt aftale med Kunden bringer det solgte til Kunden.

11.2 Tidspunktet for levering til kunden vil afhænge af størrelsen af ordren.

11.3 Leveringsomkostninger for de leasede produkter er indeholdt i prisen, og leveringen af disse vil som udgangspunkt ske ved posten.

11.4 Såfremt forsinkelse ved leveringstiden skyldes, at Virksomheden er i en situation som angivet i pkt. 14.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 6 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

11.5 Virksomheden er ikke ansvarlig for et eventuelt tab - hverken direkte eller indirekte – som Kunden måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance.

11.6 Kunden skal straks ved levering af de leasede produkter undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til Virksomheden umiddelbart herefter.

11.7 Ansvar og risiko for de leasede produkter påhviler alene kunden efter levering, med undtagelse af de forhold omfattet af service som nævnt i indeværende vilkår.

12. Produktinformation 12.1 Oplysninger og specifikationer i brochurer og andet materiale er vejledende. Specifikke krav fra Kunden er kun bindende, hvis de er bekræftet skriftligt af Virksomheden.

12.2 Virksomheden leverer de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, der gælder for det solgte.

13. Mangler og reklamation 13.1 Ved levering skal Kunden straks foretage en undersøgelse af det solgte.

13.2 Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give Virksomheden skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Mangler, opstået som følge af usædvanlig brug, ændringer, tekniske indgreb eller almindeligt slid, omfattes ikke af Virksomhedens ansvar.

13.3 Efter Virksomhedens valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt det solgte ikke er fremstillet af Virksomheden, kan dog samme betingelser gælde mellem Virksomheden og Kunden som mellem Virksomhedens leverandør og Virksomheden, således at Virksomheden alene er ansvarlig over for Kunden i det omfang, Virksomhedens leverandør er ansvarlig over for Virksomheden.

13.4 Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet anvendt i fuld overensstemmelse med produktvejledningen, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Virksomhedens skriftlige samtykke.

13.5 Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 13.3. ikke inden rimelig tid, er Kunden under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende Betingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i leasingsummen eller kræve erstatning.

13.6 Mangelfulde varer, som er ombyttet, skal stilles til Virksomhedens disposition.

13.7 For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt 13.3, påtager Virksomheden sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiale.

13.8 Forandring af eller indgreb i det solgte uden Virksomhedens skriftlige samtykke fritager Virksomheden for enhver forpligtelse.

13.9 Såfremt Virksomheden får mangelfulde leverancer tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation inden for reklamationstiden, bærer Virksomheden omkostningerne og risikoen ved transporten.

13.10 Ved fremsendelse til af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede varer foregår transporten for Virksomhedens regning og Kundens risiko.

13.11 Virksomheden yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance.

14. Ansvarsbegrænsning 14.1 Virksomheden er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Virksomhedens leverandører, eller i øvrigt skyldes leverandørers forhold. I det omfang Virksomheden har et berettiget krav mod en leverandør, transporterer Virksomheden dette krav til Kunden, og Kunden er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandøren.

14.2 Virksomheden hæfter ikke for driftstab, råvaretab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

14.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Virksomheden, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknap- hed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/ aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

14.4 Det påhviler Virksomheden uden ugrundet ophold skriftligt eller pr. mail at underrette Kunden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 14.3.

15. Returnering 15.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

15.2 I de tilfælde, hvor Kunden er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til Virksomheden med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til Virksomheden i original emballage og for Kundens regning og risiko. I det omfang Virksomheden påføres forsendelsesomkostninger m.v., er Virksomheden berettiget til at kræve disse refunderet af Kunden og modregne disse i Kundens eventuelle krav mod Virksomheden.

15.3 Varer modtages kun retur i ubeskadiget stand og inkl. simkort.

16. Produktansvar 16.1 Virksomheden har produktansvar for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Virksomheden sig intet produktansvar.

16.2 I den udstrækning, Virksomheden måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Virksomheden skadesløs i samme omfang, som Virksomhedens ansvar er begrænset efter pkt. 10.

16.3 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

16.4 Virksomheden har tegnet en erhvervs- og en produktansvarsforsikring, hvorefter produktansvarsskader og erhvervsansvarsskader dækkes op til kr. 10.000.000.

17. Behandling af personfølsomme oplysninger 17.1 Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling og kommunikation med Kunden.

17.2 Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

17.3 Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept.

17.4 Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Virksomheden her: info@novalife.dk.

18. Tvistigheder 18.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med leverancen afgøres ved Retten i Roskilde med appel til Østre Landsret.

Scroll til toppen

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk